dedecms织梦客服QQ插件-右侧悬浮带电话QQ二维码

发布日期:2021-05-22 19:12:14 栏目:织梦CMS 人气:

1、打开自己网站后台,找到foot.htm或者footr.htm  把下面的代码加到该文件最下面空白处。

或者通过FTP,把foot.htm下载下来,把代码加进去,然后再上传。

<link href="/qqkf/css/qq.css" rel="stylesheet" type="text/css"/>

<script type="text/javascript" src="/qqkf/js/jquery-1.7.min.js"></script>

<script>

$(function() {

// 悬浮窗口

$(".yb_conct").hover(function() {

$(".yb_conct").css("right", "5px");

$(".yb_bar .yb_ercode").css('height', '200px');

}, function() {

$(".yb_conct").css("right", "-127px");

$(".yb_bar .yb_ercode").css('height', '53px');

});

// 返回顶部

$(".yb_top").click(function() {

$("html,body").animate({

'scrollTop': '0px'

}, 300)

});

});

</script>

<div class="yb_conct">

  <div class="yb_bar">

    <ul>

      <li class="yb_top">返回顶部</li>

      <li class="yb_phone">4008-123-456</li>

      <li class="yb_QQ">

      <a target="_blank" href="https://wpa.qq.com/msgrd?v=3&amp;uin=88888888&amp;site=qq&amp;menu=yes&amp;from=message&amp;isappinstalled=0">在线咨询</a>

      </li>

      <li class="yb_ercode" style="height:53px;">微信二维码 <br>

        <img class="hd_qr" src="/qqkf/images/weixin.jpg" width="125" alt="关注你附近"> </li>

    </ul>

  </div>

</div>

2、将qqkf文件夹传到根目录(FTP上传),如果收服务器,直接传到站点根目录即可。

3、上面有一个QQ和电话,自己可以直接修改QQ和电话即可

<a href=http://www.51mbjz.com/theme/dedecms/ target=_blank class=infotextkey>dedecms</a>织梦客服QQ插件-右侧悬浮带电话QQ二维码

返回顶部

拨打电话
在线咨询